Sosyal Yaşam

Sosyal Yaşam

Çanakkale ili, sosyal yapısı bakımından statik olarak kabul edilebilecek bir nüfusa sahiptir. ülkemizin bazı bölgelerine nazaran oldukça yavaş bir kentleşme gelişimi gösteren, önemli sorunları bulunmayan bir yerleşim merkezidir.2013 yılı sayımına göre Çanakkale ilinde 486.445 kişi yaşamaktadır, ülkemiz nüfus artış oranına göre kararlı bir gelişme göstermektedir.

Eğitim ve öğretim durumu, Türkiye ortalamalarına göre yüksek düzeydedir.Kuruluşu yeni olmakla beraber, her geçen gün büyük bir gelişme gösteren 18 Mart üniversitesi de ilimizin sosyal yapısının yükselmesine neden olan önemli bir eğitim kuruluşu, Mühendislik-Mimarlık, Fen-Edebiyat, Eğitim, Ziraat, Su ürünleri, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ve Çanakkale Sağlık Hizmetleri Okulu'nu bünyesinde faaliyete geçirmiştir. 2012 - 2013 Eğitim yılı itibari ile bu fakülteler yaklaşık olarak 35 adet olmuştur

Çanakkale ili, tarihi boyunca önemli kültürlere sahne olmuştur. Bu özellik, halkın dış dünyaya açılmasını ve kültürel faaliyet çanakkale ili, tarihi boyunca önemli kültürlere sahne olmuştur. Bu özellik, halkın dış dünyaya açılmasını ve kültürel faaliyetlere ilgisini arttırıcı bir unsur olarak kabul edilebilir.Her yıl yöremizde açılan ve ekonomik olmaktan çok kültürel nitelik taşıyan kurslara, halkın küçümsenemeyecek oranda katılımı bunun bir göstergesi olarak sayılabilir.

Çanakkale Turizm
Çanakkale, Anadolu'yla, Avrupa'ya ve Akdeniz'le Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır. Coğrafi konumu yörede yaşayan topluluklara ekonomik ve askeri üstünlük sağlamış, onlar da uygarlık alanında çağdaşlarını geçmişlerdir. Ancak, bu durum, yöreyi çeşitli göç ve istila hareketlerinin hedefi yapmıştır. Değişik tarihlerde yerleşmek ya da yağmalamak amacıyla bölgeye gelenler olmuş, her iki durumda da belli kültür alışverişi yaşanmıştır. Ayrıca ticaret merkezi oluşu da çevre uygarlıklarla kültür alışverişini yoğunlaştırmıştır. Bu kültürel yoğrulma yüzyıllar boyu kesintilerle sür bunun sonucu oldukça renkli bir kültür mozaiği ortaya çıkmıştır.

Tarımsal üretimin ticaret ve el sanatlarının öne çıktığı çanakkale'de toplumsal yaşam da buna göre biçimlenmiştir. Geleneksel toplumsal yapının çözülme süreci 1970'li yıllarda hızlanmıştır. Sanayi ve turizm alanındaki yatırımlarla ilin görünümü değişmeye başlamıştır. Ulaşım, eğitim, iletişim hizmetlerinin yaygınlaşması da bu süreci etkilemiştir. Günümüz çanakkale'sinde yaşama biçimi, geçiş toplumu özelliklerini gösterir. Kentsel değerler hızla toplumsal yaşama katılmakta bu durum kentlerden kırsal alanlara doğru yayılmaktadır.

Kent kesimi, geleneksel yaşama biçiminden hemen hemen sıyrılmış sayılabilir. çekirdek aile, egemen aile yapısı durumuna gelmiştir. Giyim kuşamdan, beslenme, barınmada, boş zamanları değerlendirmede çağdaş öğeler öne çıkmaktadır.

Kırsal kesimde tarım, öteden beri ekonomik: etkinliğin temelini oluşturmuştur. Bu kesim önceden olduğu gibi günümüzde de durağan bir yaşam içindedir. Yörede Giyim-kuşam, yer yer değişik özellikler gösterir. İl merkezinde çağdaş giysiler benimsenmiştir. Kırsal kesimde kadın giyiminde şalvar, pestamal, atkı gibi giysilere de rastlanır. Köylerde kadınlar, renkli bir şalvar üstüne gömlek giyerler. Gömlek ak ya da canlı renklerin egemen olduğu basmadan yapılır. Başta yemeni ak başörtü vardır. Erkekler, genellikle dizden yukarısı bollaşan pantolon, ceket, kasket giyerler. Geleneksel giysilerle çağdaş giysilerin bir arada kullanımı bir giyim-kuşam özelliği olarak belirmektedir.

.....Türkmen ve Yörük topluluklarının giyim-kuşamları değişik özellikler gösterir. Türkmen kadın giysilerinden paçalık bir şalvar türüdür, yırtmaçlıdır. üçgen kuşakla bele tutturulur. Erkekler potur, ak pamukludan gömlek, yün cepken giyerler. Ayaklarda yün dolak ya da tozluk vardır. Başta tekke üstüne çevre sarılıdır. Yörük kadınlar koyu renk şalvar giyerler, önlerine ak tutak takarlar. üste giyilen yeldirme bele dek uzanır. Erkekler, koyu renk uzun kollu bir ceket kısa bir potur giyer başta çevre ya da mendil vardır.

Geleneksel El Sanatları
Çanakkale XVII. yüzyıl sonlarından XX. yüzyıl başlarına dek önemli bir seramik merkezi olmuştur. Burada çoğunlukla çukur tabak, kâse, küp, sürahi, testi ve vazolar yapılmıştır. XVII[. Yüzyıl ile XIX. yüzyılın ilk yarısı örnekleri stil, kompozisyon, renk ve desen özellikleri ile ilgili ilgi çeker. Günümüzde çanakkale'de toprak işçiliği vazo, saksı, küllük, tuzluk, Samdan vb. yapımıyla sürmektedir. Bunlar hediyelik eşya olarak kullanılmaktadır. Seramikçilik ve halıcılık çanakkale folklorunun otantikliğini kaybetmeden en belirgin özelliklerini günümüze kadar taşımışlardır.
Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi çanakkale'de de özellikle Ezine, Ayvacık ve Bayramiç yöresinde halıcılık yaygındır. Kilim dokumacılığı ile başlayan halıcılık "düğümlü doku" denilen halıcığa geçmiştir. El halılarının en çarpıcı özellikleri desen çeşitleri, kaliteli dokusu ve kullanılan renkleridir. Halılarda kullanılan ana materyal yündür. Yörede kurulan kooperatif çalışmalarıyla halıların kalitesinin korunmasına önem verilmektedir. Halıcılık geçim kaynağı olan Ayvacık yöre halkı kendine özgü desenleri olan saf yün halı üretimi ile ünlenmiştir.

ÇANAKKALE SAĞLIK
İl çapında Askeri Hastaneler hariç 10 adet Devlet Hastanesi, 1 adet özel Hastane, 4 adet Dispanser, 1 adet AçSAP Merkezi, 63 adet Sağlık Ocağı ve 202 adet Sağlık Evi, 1 Halk Sağlığı laboratuarı, 4 özel Poliklinik bulunmaktadır.

Çanakkale İl'de Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; 173 uzman doktor, 216 pratisyen doktor, 31 Diş Hekimi, 649 hemşire, 543 ebe, 370 sağlık memuru görev yapmaktadır. çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan yataklı tedavi kurumlarındaki toplam yatak sayısı 1.089 olup, yatak başına düşen kişi sayısı 409'dur. Bir doktora düşen kişi sayısı 1.155'dir.
çanakkale genelinde ise ; 477 hekim, 1.278 hemşire + ebe görev yapmaktadır. çanakkale İl genelinde (kamu + özel) bulunan yataklı tedavi kurumlarındaki toplam yatak sayısı 1.273 olup, yatak başına düşen kişi sayısı 350'dir. Bir doktora düşen kişi sayısı 940'dır.

ÇANAKKALE EĞİTİM
Çanakkale ili eğitim öğretim durumu ve fiziki koşullar bakımından oldukça iyi durumdadır.
Okul öncesi eğitimde; üç bağımsız anaokulu ile diğer okullar bünyesinde 199 anasınıfında 3.715 öğrenci eğitim öğretim görmekte olup, 133 öğretmen görev yapmaktadır. Okul öncesi eğitimden yararlanan çocukların toplam hedef nüfusa oranı % 31,6'dır.

İlköğretimde; üçü özel okul olmak üzere toplam 198 İlköğretim Okulunda 45.257 öğrenci eğitim-öğretime devam etmekte olup, 2.201 öğretmen görev yapmaktadır. İlköğretimde, derslik başına düşen öğrenci sayısı 22'dir. 496 yerleşim biriminden 9.487 öğrenci 81 taşıma merkezi ilköğretim okuluna taşınmaktadır.

Ortaöğretimde; 74 lise ve dengi okulda 17.616 öğrenci eğitim-öğretime devam etmekte olup, 1306 öğretmen görev yapmaktadır. Ortaöğretimde, derslik başına düşen öğrenci sayısı 22 olmaktadır.
İl genelinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde toplam 66.588 öğrenci 3.160 derslikte eğitim-öğretime devam etmektedir. Buna göre derslik başına düşen öğrenci sayısı 21 olmaktadır.
Okullaşma oranı ilköğretimde % 93.61 (Türkiye ortalaması % 89,77), ortaöğretimde ise % 81.93'tür (Türkiye ortalaması % 56,63). Okuma-Yazma oranı 2000 Nüfus sayımı sonuçlarına göre % 90 olup, erkeklerde % 94, kadınlarda ise 85'tir (Türkiye okuma yazma oranı % 87,4). Ancak aradan geçen süre içinde okuma yazma oranı yaklaşık % 99 seviyesine yükselmiştir.

İl genelinde Yaygın Eğitim Kapsamında 448 adedi Meslek Edindirme amaçlı olmak üzere toplam 857 kurs açılmış olup, açılan kurslardan toplam 14.470 kişi yararlanmıştır.

@anzachotels
Avantajlarımızdan faydalanmak için bizi takip edin